header-ua

Національний інформаційний центр
академічної мобільності
ENIC UKRAINE

Путь на сайте

СИСТЕМА ОСВІТИ В УКРАЇНІ

СТРУКТУРА ОСВІТИСТУПЕНІ,ДОКУМЕНТ ПРО ОСВІТУОБСЯГ ПРОГРАМИ/ПЕРІОД НАВЧАННЯЦИКЛИ ЄПВО2
Вища освіта  Науковий рівень  Доктор наук, диплом доктора наук нормативний строк підготовки доктора наук в докторантурі - 2 роки    
Третій (освітньо-науковий) рівень Доктор філософії, диплом Доктора філософії освітня складова - 30-60 кредитів ЄКТС 1 (нормативний срок підготовки доктора філософії в аспірантурі - 4 роки)  ІІІ цикл
Другий (магістерський) рівень Магістр, диплом магістра 90-120 кредитів ЄКТС (1-2 роки) ІІ цикл
Магістр медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування, диплом магістра  освітня складова -  300-360 кредитів ЄКТС на основі повної загальної середньої освіти (5-6 років)
Перший (бакалаврський) рівень Бакалавр, диплом бакалавра  180-240 кредитів ЄКТС (3–4 роки)
(2-3 роки на основі диплома молодшого спеціаліста)
І цикл
Початковий рівень (короткий цикл) Молодший бакалавр, диплом молодшого бакалавра 120-180 кредитів ЄКТС (2–3 роки)
(3-4 роки на основі базової загальної середньої освіти)
короткий цикл І циклу
Професійно-технічна освіта Кваліфікований робітник, диплом 3 роки (на основі базової загальної середньої освіти), 1-1,5 роки (на основі повної середньої освіти)  
Загальна середня освіта Повна загальна середня освіта атестат 2 роки  
Базова загальна середня освіта свідоцтво 5 років  
Початкова загальна середня освіта   4 роки  
Дошкільна освіта

1ЄКТС – Європейська кредитно-трансферна система
2ЄПВО – Європейський простір вищої освіти

Система освіти України перебуває у стані реформування. З прийняттям 2014 року Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII відбулися зміни в структурі вищої освіти.  Із структури поступово виводяться освітньо-кваліфікаційні рівні молодшого спеціаліста та спеціаліста, а також науковий ступінь кандидата наук.

2017 року згідно з Умовами прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році (Наказ МОН від 13.10.2016 № 1236) ВНЗ України можуть здійснювати прийом на програми підготовки молодшого спеціаліста. Прийом на програми підготовки молодшого спеціаліста подовжено до 2019 року. Підготовка кандидатів наук вищими навчальними закладами та науковими установами, якщо вона була започаткована до прийняття закону, продовжується в межах передбаченого строку підготовки. Таким чином, освітньо-кваліфікаційні рівні молодшого спеціаліста та спеціаліста, а також науковий ступінь кандидата наук зберігаються на даний час в структурі вищої освіти, і можуть розглядатися як рівні перехідного періоду.

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» встановлюється таке співвідношення між ступенями у новій структурі та попередніми:

  • диплом молодшого спеціаліста прирівнюється до диплома молодшого бакалавра;
  • диплом спеціаліста прирівнюється до диплома магістра;
  • диплом кандидата наук прирівнюється до диплома доктора філософії.

Національна рамка кваліфікацій: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%9F

Також очікуються зміни у Законах про загальну середню освіту та професійно-технічну освіту.